Gà Thái Thay Lông Thanh Lý(đã bán)

Giá: 6.000.000 VNĐ/em